Projekt edukacyjny – informacje dla uczniów i rodziców

Z dniem 1 września 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz.1046).

Na jego mocy na uczniów klas I , II, III gimnazjum nałożono obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania, które ma realizować zespół uczniów pod opieką nauczyciela:

  • wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  • wykonanie zaplanowanych działań;
  • publiczne przedstawienie rezultatów.

Udział ucznia w pracach projektowych będzie miał wpływ na ocenę zachowania, a informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z tego obowiązku – wówczas na świadectwie w miejscu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu znajdzie się wpis: „zwolniona” albo „zwolniony”.

 

Zapisy rozporządzenia w sprawie oceniania nakładają na gimnazja obowiązek stworzenia uczniom warunków do wykonania projektów edukacyjnych, w szczególności:

  • uwzględnienia w kryteriach oceny zachowania ucznia, zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym, udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego;
  • określenia przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego;
  • poinformowania przez wychowawcę uczniów i ich rodziców – na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny – o warunkach jego realizacji.

 

 

Może Ci się również spodoba